Algemene Voorwaarden

Versie geldig vanaf 01-01-2012

Canoodle Jewels

Lanckhorstlaan 10
2101 BD Heemstede
Telefoon: 06 – 41 01 90 72 – dagelijks bereikbaar vanaf 17.00 tot 22.00
E-mail: info@canoodlejewels.nl
KvK-nr: 53782801
BTW-nr: NL187232271B02

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Canoodle Jewels en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Canoodle Jewels en de afnemer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Canoodle Jewels .

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat deze met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Canoodle Jewels behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Canoodle Jewels erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Canoodle Jewels garandeert dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Canoodle Jewels niet.

2.3 Kleine variaties in kleur en afmetingen kunnen voorkomen omdat het handgemaakte sieraden betreft.

2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Canoodle Jewels bestellingen binnen tenminste 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de afnemer in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.5 Aan de leveringsplicht van Canoodle Jewels zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Canoodle Jewels geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.

3.2 Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door Canoodle Jewels met zorg gedaan, echter zijn fouten voorbehouden. Canoodle Jewels kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 19% BTW maar exclusief verzendkosten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Bij een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Canoodle Jewels heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2 Voordat de afnemer overgaat tot terugzending, moet daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding gemaakt zijn bij Canoodle Jewels.

4.3 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Canoodle Jewels er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* Vingerafdrukbedels, fotobedels en bedels en armbanden met tekst aangezien dit onder maatwerk valt.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien de afnemer een bestelling plaatst bij Canoodle Jewels, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van Canoodle Jewels. Canoodle Jewels houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Canoodle Jewels respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

6. Garantie

6.1 Canoodle Jewels garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de garantie van het geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Canoodle Jewels komt overeen met 6 maanden bij normaal gebruik. Canoodle Jewels is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Canoodle Jewels) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Canoodle Jewels. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Canoodle Jewels schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Canoodle Jewels gegrond worden bevonden, zal Canoodle Jewels naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Canoodle Jewels en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Canoodle Jewels voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Canoodle Jewels in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Canoodle Jewels zijn behandeld.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Canoodle Jewels zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Canoodle Jewels slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Canoodle Jewels gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Canoodle Jewels kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Canoodle Jewels en de afnemer komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en de algemene voorwaarden.

8.2 Na aanvaarding van de overeenkomst door de afnemer bevestigt Canoodle Jewels deze overeenkomst per e-mail. Zolang de overeenkomst niet bevestigd is door Canoodle Jewels, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

9. Betaling

9.1 Na bestelling ontvangt de afnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat het ordernummer, het product/ de producten die besteld zijn, de verzendkosten en het totaalbedrag van de bestelling en de betaal gegevens van Canoodle Jewels.

9.2 De afnemer kan op meerdere manieren het totaalbedrag voldoen, per iDeal, PayPal, Creditcard of bankoverschrijving. Indien de betaling niet binnen 14 werkdagen op rekening staat van Canoodle Jewels, komt de bestelling te vervallen.

9.3 Bestellingen worden pas geleverd als het totaalbedrag op rekening van Canoodle Jewels staat.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Canoodle Jewels gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 Canoodle Jewels is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Canoodle Jewels behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Canoodle Jewels gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Canoodle Jewels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Canoodle Jewels aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Canoodle Jewels zolang de afnemer de vorderingen van Canoodle Jewels uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, .

14. Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Canoodle Jewels en de afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Tijdelijk gesloten

Het is tijdelijk niet mogelijk om sieraden bij Canoodle Jewels te bestellen.

Na de zomer verwachten wij de webshop weer te openen.

Voor dringende vragen kan je een e-mail sturen naar: info@canoodlejewels.nl